ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

УПИС ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА НЕКРЕТНИНАМА

Објављено: 21.12.2018

Упис права власништва на некретнинама се првенствено остварује у управном поступку, пред надлежним органом управе, а тек у случају немогућности да се исто оствари у управном поступку, стиче се право да се затражи судска заштита предметног права.

Из образложења:

Побијаном пресудом делимично је усвојен тужбени захтев и утврђено је да је ништав Уговор о поклону од 05.02.2009. године закључен између туженог Ј.П. , као поклонодавца и туженог Ј.П.К. и тужене Ј.П.Е. као поклонопримаца, а који је оверен пред Општинским судом у Сомбору Ов.бр. 661/09 од 06.02.2009. године. Одређује се успостава ранијег земљишно-књижног стања, те је наложено надлежној Служби за катастар непокретности да се предметна некретнина-стамбена зграда број 29 у ул. С.П.Б. на парцели бр. 5244/1 к.о. Сремска Каменица, упише на име пређашњег власника туженог Ј.П. са делом поседа ½, а што су тужени Ј.К. и К.Ј.Е. дужни трпети.

Основани су жалбени наводи тужених којима се наводи да је недозвољен део тужбеног захтева којим је тражено да се наложи Служби за катастар непокретности да се на основу пресуде изврши упис права власништва на име пређашњег власника, с обзиром на то да постоји надлежност органа управе, а не судска надлежност. Наиме, послови државне управе који се односе на катастар уређени су Законом о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ број 72/2009, 18/2010, 65/2013). Из одредаба овог закона несумњиво проистиче да упис стварних права на непокретностима, предбележбе и забележбе као врсте уписе у катастар непокретности врши Републички геодетски завод, у поступку који је уређен наведеним законом, уз сходну примену одредаба закона којим се уређује општи управни поступак. Из наведеног, по мишљењу овог суда, несумњиво произилази да се упис права власништва на некретнинама првенствено остварује у управном поступку, пред надлежним органом управе, а тек у случају немогућности да се исто оствари у управном поступку, стиче се право да се затражи судска заштита предметног права.

С обзиром на то да наведено указује да је предметна тужба недозвољена у делу захтева којим је тражено да се наложи Служби за катастар непокретности да изврши поновни упис права власништва у корист Ј.П., а да је побијаном пресудом мериторно одлучено о овом захтеву, чиме је учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 12 ЗПП, ваљало је првостепену пресуду у наведеном делу укинути и тужбу у том делу одбацити, применом одредбе члана 391 став 2 ЗПП.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл.број Гж-3362/2018 од 23.08.2018.године којом је делимично укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл.бр. П-1822/17 од 22.03.2018.године>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник