ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Стварно право

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВИНЕ

Објављено: 27.12.2018

За постојање државине, као фактичке власти на ствари, неопходно је да постоји трајнији просторни однос држаоца према ствари и фактичка воља неког лица да господари том ствари.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-10998/2016 од 28.09.2017. године, тужбени захтев тужиоца је усвојен, па је утврђено да је тужени М.К. тиме што је дана 04.11.2016. године променио браву на улазним вратима стана број 6 површине 45 м2 , који се налази на првом спрату вишестамбене зграде број 5, у улици С.М.Љ., сметао тужиоца Г.Ј. у поседу истог стана, па се обавезује да исто убудуће не чини, под претњом новчаног кажњавања.

Из стања у списима произилази да је тужилац Г.Ј. рођак Н.Ш., покојног супруга сада покојне Ј.Т., која је за живота била власник стана број 6, површине 45 м2, који се налази на 1 спрату вишестамбене зграде број 5, у Новом Саду у улици С.М.Љ. Тужилац је у последњим годинама живота обилазио Ј.Т. и помагао јој да обавља своје животне потребе у стану, подгревао јој ручак, одржавао хигијену у стану, доносио јој лекове, водио је до банке да подигне пензију и плаћао рачуне за комуналне услуге за стан све до јула 2017. године. У току 2015. године Ј.Т. је дала кључеве од стана тужиоцу, који се бринуо о њој све док није била смештена у болницу где је и преминула 24.05.2016. године. Након смрти Ј.Т. тужилац је у њен стан одлазио скоро свакодневно, водио рачуна о хигијени, о инсталацијама у стану и вршио поправке у истом, плаћао рачуне за комуналне услуге, али се у тај стан није преселио, нити је у истом икада преспавао. Тужилац је о смрти покојне Ј.Т. у јуну- јулу 2016. године, обавестио рођену сестру мајке туженог, К.И., да име је тетка умрла и да се води оставински поступак. И.К. и њена сестра су законски наследници иза покоојне тетке, Ј.Т., али су од јавног бележника добили обавештење да постоји могућност да неко други после смрти Ј. наследи предметни стан. И.К. се након тога обратила адвокату З.О. из Новог Сада да је заступа у предметном оставинском поступку, који ју је саветовао да промени браву на стану покојне Ј.Т., у улици С.М.Љ 5, ради заштите покретних ствари које се тамо налазе, па јој је обезбедио брава И.Б. Тужени је потом отишао са њим, ради промене две браве на стану покојне Ј.Т.

Тужилац је дана 04.11.2016. године око 14,00 часова путем телефона обавештен од стране комшинице покојне Ј.Т. да неко мења браву на вратима стана. Д.В. , пошто је чула бушилицу, изашла је из свог стана и видела туженог кога иначе није познавала као и мајстора како мења браву, те је питала шта раде, а тужени јој је том приликом рекао да је то његов стан и да зато мења браву. Након телефонског разговора тужилац је отишао до предметног стана и позвао полицију.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, погрешан је закључак првостепеног суда да је тужилац био у државини предметног стана и да је на горе описани начин дошло до сметања државина на истом стану.

Наиме, из утврђеног чињеничног стања произилази да је тужилац поседовао кључ од стана покојне Ј.Т., да је након њене смрти одлазио до тог стана, вршио поправке инсталација и плаћао рачуне за комуналне услуге, међутим, то истовремено не упућује на чињеницу да је он имао фактичку државину предметног стана. За постојање државине, као фактичке власти на ствари, неопходно је да постоји трајнији просторни однос држаоца према ствари и фактичка воља неког лица да господари том ствари, а које претпоставке тужилац у конкретном случају није испунио. Поседовањем кључа и свакодневним одласцима у стан покојне Ј.Т., тужилац није стекао активан однос према стану који је предмет поседа, односно није ступио у трајнији просторни однос према стану, нити је показао фактичку вољу да трајније користи стан, имајући у виду да није никада у том стану преспавао, да се у исти није преселио, па овај суд налази да тужилац није доказао да је стекао фактичку државину стана.

Одредбом члана 70 став 1 Закона о основама својинскоправних односа прописано је да државину ствари има свкао лице које непосредно врши фактичку власт на ствари (непосредна државина).

Дакле, из чињеничног стања утврђеног у побијаном решењу, произилази да тужилац није имао државину на предметном стану подобну за државинску заштиту, а што се основнао жалбом туженог указује, због чега нема ни активну легитимацију у овој парници, па је овај суд става да је његов тужбени захтев неоснован.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-5331/2017 од 28.02.2018.године, којом је преиначена пресуда Основног Суда у Новом Саду посл.број П-10998/16 од 28.09.2017.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник