ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКАВАНЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ

Објављено: 19.11.2013

Правни став Уставног суда о року застарелости за накнаду штете проузроковане кривичним делом

Из образложења:

„У случају када је штета проузрокована кривичним делом (члан 377. ЗОО), ако је за кривично гоњење предвиђен дужи рок застарелости од рокова прописаних чланом 376. Закона о облигационим односима, захтев за накнаду штете према сваком одговорном лицу, а не само штетнику, застарева када истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења само ако је правноснажном пресудом утврђено постојање кривичног дела и окривљени оглашен кривим за кривично дело. Прекид застаревања кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захтева за накнаду штете. Исти рок застарелости кривичног гоњења примењује се ако је кривични поступак обустављен, односно ако се није могао покренути зато што је окривљени умро или је душевно оболео, односно ако постоје друге околности које искључују кривично гоњење и одговорност окривљеног, као што су амнестија и помиловање. У свим осталим случајевима примењује се општи рок застарелости потраживања из члана 376. Закона о облигационим односима.“

Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 13. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), на редовној седници одржаној 7. јула 2011. године>

Аутор сентенце: