ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

УСЛОВНИ ОТПУСТ

Објављено: 19.11.2013

Став Уставног суда у поступку испитивања уставних жалби у вези са радњом нечињења- пропуштања да се донесе одлука о молби осуђеног за условни отпуст

Из образложења:

Пропуштање надлежног суда да донесе одлуку о молби осуђеног за условни отпуст у поступку прописаном одредбама члана 522. Законика о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 70/01 и 68/02 и "Службени гласник РС", бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09), може довести до повреде права на приступ суду, као елемента права на правично суђење зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије.

Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 13. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), на седници одржаној 22. јула 2010. године>

Аутор сентенце: