ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

УТИЦАЈ ПРЕКИДА НА ОДЛУКУ О ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА

Објављено: 17.03.2021

Чињеница да је поступак у односу на једног туженог био у прекиду није од значаја за одлуку о трошковима поступка у смислу члана 153. ЗПП-а.

Из образложења:

Имајући у виду стање у спису, неосновано тужено осигуравајуће друштво из Новог Сада у жалби наводи да исти не може бити солидарно обавезан са друготуженим да тужиоцу накнади трошкове поступка, будући да је у односу на њега поступак био у прекиду у периоду од 01.02.2016. године до 18.09.2017. године, сходно чему, у складу са одредбом члана 224. ЗПП, за то време није могао да предузима никакве радње, те да сва рочишта у том периоду одржана рочишта у односу на њега нису релевантна, као ни изведени докази. Наиме, иако је тачно да је предметни поступак у односу на тужено осигуравајуће друштво из Новог Сада у наведеном периоду био у прекиду, та чињеница није од значаја за другачије одлучивање у погледу трошкова поступка, будући да то не умањује његову обавезу према тужиоцу, имајући у виду одредбу члана 153. ЗПП, према којој је странка која у целини изгуби парницу дужна да противној странци накнади трошкове. Према томе, у конкретном случају, битан је само коначан исход спора у коме је тужилац у односу на друготуженог и тужено осигуравајуће друштво из Новог Сада успео, односно тужено осигуравајуће друштво је спор по предметној тужби изгубио, па је исти правилно обавезан да солидарно са друготуженим тужиоцу накнади трошкове који су били нужни и потребни за вођење поступка, сходно одредби члана 154. ЗПП..

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-539/18 од 19.02.2021.године, којим је потврђено решење о трошковима садржано у пресуди Основног Суда у Новом Саду посл.број П-4304/17 од 13.11.2017.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић