ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Парнични поступак

ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТА СПОРА КОД ОЦЕНЕ СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Објављено: 17.03.2021

За вредност предмета спора узима се само вредност главног захтева, док се камате и друга споредна тражења не узимају у обзир, ако не чине главни захтев.

Из образложења:

Истакнутим тужбеним захтевом тужиља је потраживала од туженог исплату укупног износа од 5.859.973,88 динара од чега, према наводима тужбе, износ од 874.001,22 динара на име главног дуга, износ од 147.316,19 динара на име обрачунате редовне камате и износ од 4.838.656,47 динара на име обрачунате законске затезне камате. По одредбама члана 28. Закона о парничном поступку за вредност предмета спора се узима само вредност главног захтева, док се камате и друга споредна тражења не узимају у обзир, ако не чине главни захтев. Независно од тога да ли је износ камате изражен апсолутно или пак описно речима, она задржава својство споредног тражења, све до тренутка намирења главног дуга, па се стога не узима у обзир приликом одређивања вредности предмета спора. Сагласно изнетом вредност предмета спора у конкретном случају одговара износу главног дуга од 874.001,22 динара, што на дан подношења тужбе 26.11.2020. године износи 7.433.24 евра по средњем курсу Народне банке Србије од 117,58 динара за 1 евро. У складу са тим, за поступање у предметном поступку је надлежан Основни суд у Новом Саду.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл.број Р-3/21 од 24.02.2021.године>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић