ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Кривично право

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА

Објављено: 19.11.2013

Радње кривичних дела недавање издржавања из члана 195. став1. КЗ могу чинити једно продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу, у смислу члана 61. став 2. КЗ јер је заштитни објекат тог дела лице у чију корист је установљена обавеза давања издржавања.

Из образложења:

„Заштитни објекат кривичног дела из члана 195. став 1. КЗ је лице у чију је корист установљена обавеза давања издржавања, а у конкретном случају то је четворо деце окривљеног.

Како је одредбом члана 61. став 2. КЗ прописано да кривична дела управљена против личности могу чинити једно продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу, што овде није случај то није било места примени одредбе члана 61. КЗ.

Правно квалификујући радње окривљеног као продужено кривично дело недавање издржавања из члана 195. став 1. у вези члана 61. КЗ уместо као четири кривична дела из члана 195. став 1. КЗ првостепени суд је погрешно применио кривични закон и тиме учинио повреду из члана 369. тачка 3. ЗКП у вези члана 61. став 2. КЗ, а исту повреду учинио је и другостепени суд када је првостепену пресуду потврдио.“

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда, Кзз 129/10 од 23.06.2010. године, уврђена на седници Кривичног одељења 13.09.2010. године)>

Аутор сентенце: