ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Кривично право

ПОВРЕДА ПРАВА НА ОДБРАНУ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУ

Објављено: 19.11.2013

Када о захтеву за изузеће одређених судија поднетом у жалби против првостепене пресуде није одлучено, већ су те судије противно члану 44. ЗКП учествовали у изрицању пресуде другостепеног суда, тиме је учињена повреда права на одбрану окривљеног у жалбеном поступку из члана 368. став 2. ЗКП, а не битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 1. ЗКП.

Из образложења:

„Чланом 44. Законика о кривичном поступку прописано је: „кад судија или судија – поротник сазна да је поднет захтев за његово изузеће, дужан је да одмах обустави сваки рад на предмету, а ако се ради о изузећу из члана 40. тачка 6. овог Законика, може до доношења решења о захтеву предузимати само оне радње за које постоји опасност од одлагања.“

Врховни касациони суд није прихватио став из захтева за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца да повреда одредбе члана 44. ЗКП има карактер битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 1. ЗКП јер је у конкретном случају другостепени суд одлучујући у жалбеном поступку био прописно састављен у већу од тројице судија како је то предвиђено чланом 24. став 2. ЗКП, у изрицању пресуде учествовале су судије које су суделовале на седници већа, а такође ни један од тројице судија није био правноснажним решењем изузет од суђења у предметном кривичном поступку, пошто је у конкретном случају у жалби био поднет само захтев за изузеће наведених судија али у вези са тим суд није донео правноснажно решење (којим би били изузети од суђења или којим би захтев за изузеће био одбијен).

Поступањем другостепеног суда без претходног одлучивања о поднетом захтеву за изузеће судија који су учествовали у доношењу другостепене пресуде поступљено је супротно одредби члана 44. ЗКП која повреда има карактер битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. став 2. ЗКП јер је на тај начин повређено право одбране у жалбеном поступку, а што је било од утицаја на законито доношење пресуде.

С`тога је Врховни касациони суд уважио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца, укинуо другостепену пресуду и предмет вратио апелационом суду на поновни поступак и одлучивање у смислу члана 425. став 1. Законика о кривичном поступку.“

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 181/10 од 03.11.2010. године, утврђена на седници Кривичног одељења 29.03.2011. године)>

Аутор сентенце: