ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Кривично право

РОКОВИ ЗА ЖАЛБУ НА ПРЕСУДУ ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА

Објављено: 19.11.2013

Рок за изјављивање жалбе посебно тече у односу на окривљеног и браниоца у смислу члана 162. став 4. ЗКП када је бранилац ангажован у року за изјављивање жалбе против првостепене пресуде који тече за окривљеног, чиме је окривљени манифестовао своју вољу да се жали на пресуду, а изабрани бранилац је стекао самостално право на изјављивање жалбе сходно члану 363. став 1. ЗКП.

Из образложења:

У току рока за изјављивање жалбе против првостепене пресуде окривљени је ангажаовао браниоца, па је суд доставио накнадно ангажованом браниоцу окривљеног првостепену пресуду, а бранилац је против пресуде изјавио жалбу у законском року од 15 дана од дана када му је пресуда достављена (члан 363. став 1. ЗКП.

Другостепени суд је одбацио жалбу браниоца као неблаговремену уз образложење да је ангажовани бранилац везан роком за жалбу који тече за окривљеног, те да се овај рок не може продужавати.

Ангажовањем браниоца у року за изјављивање жалбе који тече за окривљеног (и одлуком суда да се изабраном браниоцу достави првостепена пресуда), окривљени је манифестовао своју вољу да се жали на пресуду а изабрани бранилац је стекао самостално право из члана 363. став 1. ЗКП, да против пресуде донесене у првом степену, као овлашћено лице може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања пресуде, при чему рок за изјављивање жалбе посебно тече у односу на окривљеног и браниоца у смислу члана 162. став 4. ЗКП.

Стога је у другостепеној пресуди повређен закон на штету окривљеног, када је одбачена као неблаговремена жалба браниоца изјављена у законском року у смислу члана 363. став 1. ЗКП, јер рок за жалбу тече од дана достављања писмена окривљеном, односно браниоцу (члан 162. став 4. ЗКП), па је Врховни касациони суд уважио захтев за заштиту законитости РЈТ, укинуо другостепену пресуду и предмет вратио на поновно одлучивање.

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда, Кзз 6/11 од 16. фебруара 2011.године)>

Аутор сентенце: