ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Домаћи судови - Кривично право

УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ

Објављено: 19.11.2013

Када је за кривично дело прописана казна затвора до четири године, без назначења најмање мере тада се на основу члана 57. став 1. тачка 6. Кривичног законика (члан 57. став 1. тачка 7. КЗ „Службени гласник РС“ број 72 од 3.9.2009.године) казна може ублажити у смислу члана 50. став 3. тачка 5. Кривичног законика на новчану казну од најмање 100.000,00 динара.

Из образложења:

Основано се у захтеву Републичког јавног тужиоца указује да је другостепени суд учинио повреду закона у корист осуђеног из члана 369. тачка 4. ЗКП у вези члана 50. став 3. тачка 5. КЗ, када је преиначио првостепену пресуду у погледу изречене кривичне санкције и окривљеног осудио на новчану казну у износу од 60.000,00 динара.

Одредбом члана 50. став 3. тачка 5. Кривичног законика, прописано је да се новчана казна као главна казна изриче у износу од најмање 100.000,00 динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три године, а у конкретној ситуацији за предметно кривично дело прописана је казна затвора до четири године.

Према томе, када је за кривично дело прописана казна затвора до четири године, без назначења најмање мере тада се на основу члана 57. став 1. тачка 6. (члан 57. став 1. тачка 7. новог КЗ) казна може ублажити на новчану казну у смислу члана 50. став 3. тачка 5. КЗ од најмање 100.000,00 динара.

Стога се основано у захтеву за заштиту законитости истиче да је другостепени суд својом одлуком о изрицању новчане казне у износу од 60.000,00 динара повредио одредбу члана 50. став 3. тачка 5. Кривичног законика и прекорачио овлашћења која сходно том пропису има приликом изрицања новчане казне и тиме у корист осуђеног учинио повреду Кривичног закона из члана 369. тачка 4. ЗКП.

(Пресуда Врховног касационог суда Кзз. 162/10 од 15. септембра 2010.године)>

Аутор сентенце: саветник Врховног касационог суда Мила Ристић