ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Правна схватања - Кривично право

З А К Љ У Ч А К о измени одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана

Објављено: 19.11.2013

Закључак Кривичног одељења Врховног касационог суда: Председник првостепеног суда, сходно члану 174е. Закона о изменама и допунама ЗИКС-а („Службени гласник РС“ број 31 од 09.маја 2011. године), надлежан је за измену одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана.

Из образложења:

Законом о изменама и допунама ЗИКС-а („Службени гласник РС“ бр. 72/09 од 03.09.2009. године) и Правилником о начину извршења казне затвора у просторијама у којима осуђени станује („Службени гласник РС“ број 64 од 06.10.2010. године) није изричито било прописано ко је надлежан за измену одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана, донете сходно члану 45. став 5. КЗ РС.

На седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 10.03.2011. године усвојен је закључак под тачком 4. да је Веће из члана 24. став 6. ЗКП суда који је донео првостепену пресуду надлежно да донесе решење којим се одређује да осуђени остатак казне издржи у затвору због самовољног напуштања просторија у којима станује (став 6. члана 45. КЗ-а) као и уколико не постоје могућности за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима станује.

Међутим, након што је усвојен напред наведени закључак дана 9.5.2011 године донет је Закон о изменам и допунама ЗИКС-а („Службени гласник РС“ број 31 од 09.05.2011. године) који је на снази, а који такође није прецизно регулисао наведено питање надлежности за измену начина извршења правноснажне изречене казне затвора до годину дана , али је унео ново законско решење тиме што је у чл.174е дато овлашћење председнику суда који је донео првостепену пресуду, да након правноснажности пресуде као и у току издржавања казне, одлучује о предлозима странака да се осуђеном коме је изречена казна затвора до једне године казна може извршити без напуштања просторија у којима осуђени станује.

Обзиром да је чланом 174е. наведеног закона прописано да председник суда који је донео првостепену пресуду одлучује након правноснажности пресуде као и у току издржавања казне о предлогу странака да се осуђеном коме је изречена казна затвора до једне године казна може извршити без напуштања просторије у којима осуђени станује, на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда од 28.11.2011. године усвојен је закључак да би наведено овлашћење председника суда могло бити примењено и за одлучивање о измени одлуке о начину извршења правноснажно изречене казне затвора до годину дана уколико осуђени самовољно напусти просторије у којима станује као и уколико не постоје могућности за извршење казне затвора без напуштања просторија у којима станује.

Закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 28.11.2011. године>

Аутор сентенце: Овај закључак је усвојен на основу реферата судије Љубице Кнежевић-Томашев