ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ЗАСТАРЕЛОСТ МЕНИЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Објављено: 14.07.2021

Када је предмет потраживања менични дуг, примењују се одредбе о застарелости меничне обавезе, а не о застарелости потраживања из основног правног посла, на које би се примењивале одредбе о општем року застарелости.

Из образложења:

Одредбом члана 78. став 2 Закона о меници прописано је да меничноправни захтеви имаоца меница против индосаната и против трасаната застаревају за годину дана, рачунајући од дана благовремено подигнутог протеста, а ако се у меници налази одредба „без трошкова“, онда од доспелости.

Основани су жалбени наводи тужене да је потраживање тужиоца застарело. Пре свега, предмет овог потраживања је менични дуг, а не дуг по основу основног правног посла који је меницом био обезбеђен, и стога се у конкретном случају примењују одредбе о застарелости меничне обавезе, а не одредбе о застарелости потраживања из основног правног посла, и у вези са тим одредбе о општем року застарелости, на које се неосновано позива првостепени суд у оспореној пресуди. Према изричитим одредбама члана 78. став 2 Закона о меници рок застарелости потраживања имаоца менице, овде серијски број АВ..... издата са назнаком „без протеста“, то једногодишњи рок застарелости почиње тећи од дана доспелости менице, а то је дан 13.08.2010. године. Следом наведеног потраживање тужиоца је застарело, јер је протекао рок од годину дана од дана доспелости менице до дана подношења предлога за извршење 25.09.2014. године. Стога је овај суд жалбу тужене усвојио, а побијану пресуду преиначио тако што је решење о извршењу Основног суда у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији, пословни број 3 Ив 778/14 од 26.09.2014. године укинуо у целости.

Пресуда Вишег суда у Новом Саду, посл.број ГЖ-4104/18 од 22.02.2021.године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П-4670/18 од 30.08.2018.гoдине>

Аутор сентенце: судија др Биљана Лепотић