ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАПЛАТЕ СУДСКЕ ТАКСЕ

Објављено: 20.05.2020

Према одредби члана 3 став 1 тачка 1 Закона о судским таксама, обавеза плаћања таксе на жалбу настаје када се преда суду, односно када се изврши обрачун таксе, ако њен износ зависи од вредности предмета спора, а према одредби члана 8 Закона о судским таксама, наплата судске таксе застарева у року од 3 године, по истеку календарске године, у којој је настала таксена обавеза.

Из образложења:

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду пословни број П-11821/13 од 24.04.2019. године, таксени обвезник је обавезана да у року од 5 дана од дана пријема тог решења плати дуговану таксу на жалбу у износу од 12.518,00 динара, таксу на другостепену одлуку у износу од 12.518,00 динара, таксу на две опомене у износима од по 390,00 динара, као и казнену таксу у висини од 50% од висине таксе, што износи 12.518,00 динара, а све укупно 38.334,00 динара, у корист рачуна број 840-29663845-79 Основни суд у Новом Саду, по моделу 97 са позивом на бр. П-11821/13, те да у истом року поднесе извршитељу и суду доказ о уплати (став1 изреке).

Oсновано се у жалби таксеног обвезника наводи да је наплата судске таксе на жалбу застарела, сходно одрдби члана 8 Закона о судским таксама, који прописује да наплата таксе застарева у року од три године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза. Наиме, према одредби члана 3 став 1 тачка 1 Закона о судским таксама, обавеза плаћања таксе на жалбу настаје када се преда суду, односно када се изврши обрачун таксе, ако њен износ зависи од вредности предмета спора. У конкретном случају, жалба је суду предата 15.12.2015. године, из чега произилази да је наплата наведене таксе у смислу члана 8 Закона о судским таксама, независно од тога што упозорења о плаћању те судске таксе датира од 19.07.2017. године, а опомена од 29.11.2017. године, застарела истеком 2018. године, а ожалбено решење је донето 24.04.2019. године. С обзиром на то, да је наплата таксе на жалбу застарела, произилази да је застарело и потраживање таксе за опомену због неплаћене таксе на жалбу и казнене таксе, као споредних потраживања. Следом тога, одлучено је као у изреци, тако што је ожалбено решење укинуто у делу, који се односи на потраживање таксе на жалбу, трошкова опомене због неплаћене таксе на жалбу и казнене таксе, па је са тим у вези извршни поступак у том делу обустављен и укинуте су све спроведене извршне радње, применом члана 80 ЗИО-а и члана 401 тачка 3 ЗПП-а у вези са чланом 39 ЗИО-а.

Решење Вишег суда у Новом Саду, посл.број Гжи-411/19 од 20.08.2019.године, којим је укинуто решење Основног Суда у Новом Саду посл.број П-11821/13 од 24.04.2019.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник