ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Облигационо право

ЗАШТИТА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

Објављено: 20.05.2020

Протеком субјективног рока од 30 дана од дана сазнања за закључење уговора о продаји непокретности, власник суседне парцеле губи право и могућност за остваривање заштите права прече куповине.

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је заснована побијана одлука, тужени М.Ј. и Н.П. , сувласници у по 1/3 дела парцеле бр.1678, су као продавци, дана 28.12.2012. године, сачини уговор о купородаји са туженим Б.И. као купцем, који је за предмет имао наведену парцелу, за купопродајну цену од 3.000 евра у динарској притввредности по продајном курсу на дан плаћања. Уговор је оверен код Основног суда у Новом Саду дана 31.12.2012. године, када је и исплаћена купопродајна цена. Пре закључења купопродајног уговора продавци тужиоцу, као власнику суседног пољопривредног земљишта (парцела бр. 1671, 1677, и 1679), нису послали писмену понуду за куповину непокретности која се граничи са његовим парцелама, јер је тужилац пре 20 година са правним претходником тужених преговарао око куповине те парцеле, али није дошло до реализације преговора. Тужилац је за постојање уговора сазнао у првој половини 2013. године, а тужбу за поништај уговора због повреде права прече куповине поднео је суду 26.12.2013. године.

Правилном применом правила о терету доказивања садржаном у одредби члана 231 став 2 ЗПП-а, другостепени суд је нашао да тужилац у току првостепеног поступка није доказао да је за постојање уговора чији поништај тражи сазнао тек 29.11.2013. године. Напротив, другостепени суд утврђује да сазнање тужиоца о томе датира знатно раније, неутврђеног дана у првој половини 2013. године, а свакако пре 29.11.2013. године, због чега је правилно оценио да је тужилац због протека субјективног рока из члана 10 став 2 Закона о промету непокретности, који је преклузивног карактера, избугио право и могућност за остваривање заштите права прече куповине.

Пресуда Врховног касационог суда посл. бр. Рев 1788/2017 од 13.09.2018.године, којом је одбијена ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог Суда у Новом Саду посл.број Гж-3018/16 од 07.03.2017.г.>

Аутор сентенце: Јармила Лончар, виши судијски сарадник