ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Грађанско право - Породично право

ЗАСТУПАЊЕ ПАРНИЧНО НЕСПОСОБНЕ СТРАНКЕ

Објављено: 17.03.2021

Када суд утврди да странка није заступана од стране законског заступника, односно да је њен законски заступник лице чији су интереси у супротности са њеним интересима, дужност је суда да затражи да надлежни орган старатељства постави колизијског старатеља парнично неспособној странци.

Из образложења:

Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев којим је тражено да суд млт. Т.В. повери на самостално вршење родитељског права мајци Д.Н., утврди начин одржавања личних односа млт. детета са туженим Н.В. тако да се одвијају једном недељно по договору са мајком и у њеном присуству, обавеже туженог да на име свог дела доприноса за издржавање млт. ћерке плаћа месечно износ од 14.000,00 динара почев од дана подношења тужбе, доспеле рате одједном, будуће до петог у месецу за текући месец, на рачун тужиље Д.Н., обавеже туженог да тужиљама накнади трошкове поступка. Одбијен је прдлог тужиља којим је тражено да суд одреди привремену меру којом би до правноснажног окончања поступка млт. Т.В. поверио на самостално вршење родитељског права мајци Д.Н.

На страни тужиља, поред Д.Н., означена је и млт. Т.В., која је рођена у ванбрачној заједници тужиље Д.Н. и туженог. Суд наводи да је законски заступник млт. тужиље Т., отац, овде тужени.

Означење млт. детета на тужилачкој страни није било нужно, али је такво означење дозвољено (члан 264.ПЗ) и оно је у овом случају очигледно мотивисано заснивањем месне надлежности суда по пребивалишту млт. детета. Иако се пребивалиште детета према евиденцији МУП води на адреси у Новом Саду, ул. Л.Б. врој 001а, млт Т. од 12.02.2019. године живи у домаћинству оца у Суботици, где се почев од тог датума налази њено боравиште.

У тужби је неправилно мајка детета наведена као њена законска заступница.

Повреда из наведене процесне одредбе постоји јер млт. тужиља Т., као парнично неспособна странка, није правилно заступана у поступку.

Поступањем по тужби и одлучивањем о постављеним захтевима, у ситуацији кад је млт. дете заступано од неовлашћеног лица, суд је поступио противно одредбама члана 76. 79. и 80. ЗПП, у вези члана 265. и члана 266. став 2. Породичног закона. У смислу наведених одредаба, суд је по службеној дужности обавезан да пази да ли парнично неспособну странку заступа њен законски заступник. Кад утврди да странка није заступана од стране законског заступника, односно да је њен законски заступник лице чији су интереси у супротности са њеним интересима, што конкретно јесте случај, дужност је суда да затражи да надлежни орган старатељства постави колизијског старатеља парнично неспособној странци. У овом поступку, суд је пропустио да предузме наведене процесне радње, што је за последицу имало да млт. тужиља није правилно заступана у поступку.

Решење Апелационог суда у Новом Саду, посл.број ГЖ2-18/21 од 27.01.2021.године, којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду посл.број П2-244/19 од 14.10.2020.г.>

Аутор сентенце: судија Мирјана Родић