ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Не постоји могућност да суд обавеже дужника издржавања да обавезу издржавања делимично плаћа у номиналном износу, а делимично у проценту од редовних месечних новчаних примања.

ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Околност што је прималац издржавања обновио годину редовних специјалистичких студија и имао застој у полагању испита, не може се сматрати неостваривањем радних резултата и разлогом за престанак обавезе издржавања.

ЗАЈЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Када законодавац предвиђа заједничко вршење родитељског права, онда, има у виду споразум родитеља који је услов таквог начина вршења права родитеља. Уколико споразума нема, или споразум због промењених прилика отпадне, онда није могуће заједничко вршење.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 27.12.2018

Могућност одређивања заштитних мера и без одговарајућег захтева постоји само у споровима за заштиту права детета и споровима за вршење односно лишење родитељског права по одредби члана 273 став 3 Породичног закона, док одступање од начела диспозиције у споровима за заштиту од насиља у породици подразумева да суд када је постављен захтев за заштиту од насиља у породици може одредити и ону меру заштите која није тражена, ако оцени да се њом најбоље постиже заштита у смислу одредби члана 287 Породичног закона.

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, РАДИ УТВРЂЕЊА ПРАВА СТАНОВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

Родитељ коме је дете поверено и који (самостално) врши родитељско право нема изворно право становања на стану у својини другог родитеља већ то право има само уз дете и у његовом најбољем интересу.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДОПРИНОСА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

За повећање обавезе издржавања довољан је један од два услова, јер се висина доприноса за издржавање, одмерава према потребама поверилаца издржавања и материјалним могућностима дужника издржавања и та два параметра се доводе у одговарајући однос.

ВРАЋАЊЕ ПОКЛОНА БИВШИХ СУПРУЖНИКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 190 ст.2 Породичног закона прописано је да уколико брак престане разводом или поништајем, враћају се поклони које су супружници учинили један другом у току трајања заједничког живота у браку, а чија је вредност несразмерно велика у односу на вредност заједничке имовине супружника.

ПОНИШТАЈ БРАКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 22.02.2018

Суд у поступку за пништај брака није овлашћен да цени поступке супружника са аспекта моралних вредности и друштвено прихватљивог понашања, нити да даје свој суд о одређеним поступцима једног или оба супружника, већ је дужан и овлашћен да оцени ипуњеност законом прописаних услова за поништај брака.

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 21.02.2018

Суд је дужан да пре него што донесе одлуку о лишењу родитељског права, затражи налаз и стручно мишљење органа старатељства, што значи да орган старатељства може у једном поступку, а то је конкретан случај, имати две процесне улоге: улогу тужиоца и улогу стручног органа на основу чијег налаза и мишљења о постојању услова за вршење родитељског права, између осталог, доноси одлуку.

ПРАВО СТАНОВАЊА (HABITATIO)

Грађанско право - Породично право

Објављено: 12.09.2017

Право на habitatio-становање на стану у власништву родитеља који не врши родитељско право је право детета установљено Породичним законом у најбољем интересу детета.