ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

ПОНИШТАЈ БРАКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 22.02.2018

Суд у поступку за пништај брака није овлашћен да цени поступке супружника са аспекта моралних вредности и друштвено прихватљивог понашања, нити да даје свој суд о одређеним поступцима једног или оба супружника, већ је дужан и овлашћен да оцени ипуњеност законом прописаних услова за поништај брака.

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 21.02.2018

Суд је дужан да пре него што донесе одлуку о лишењу родитељског права, затражи налаз и стручно мишљење органа старатељства, што значи да орган старатељства може у једном поступку, а то је конкретан случај, имати две процесне улоге: улогу тужиоца и улогу стручног органа на основу чијег налаза и мишљења о постојању услова за вршење родитељског права, између осталог, доноси одлуку.

ПРАВО СТАНОВАЊА (HABITATIO)

Грађанско право - Породично право

Објављено: 12.09.2017

Право на habitatio-становање на стану у власништву родитеља који не врши родитељско право је право детета установљено Породичним законом у најбољем интересу детета.

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА РОДИТЕЉА КОЈИ НЕ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО

Грађанско право - Породично право

Објављено: 12.09.2017

Родитељ који не врши родитељско право може бити лишен права на одржавање личних односа са дететом и права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета, а сходно одредби члана 82. став 4 Породичног закона.

ОТПЛАТА КРЕДИТА НАКОН РАЗВОДА БРАКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 187 став 1 Породичног закона, за обавезе које су преузете ради подмирења потреба заједничког живота у браку, као и обавезе које по закону терете оба супружника, супружници одговарају солидарно заједничком и посебном имовином.

МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА НАКОН ПРЕСТАНКА БРАКА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 38 став 1 у вези са одредбом члана 36 став 1 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, на имовинске односе хрватских држављана после прстанка брака примењује се меродавно право Републике Хрватске, што је Обитељски закон Републике Хрватске.

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ВАНБРАЧНИХ ПАРТНЕРА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 26.09.2016

Према одредби члана 171 став 1 Породичног закона постоји законска претпоставка да имовина стечена у браку представља заједничку имовину супружника и да су удели супружника једнаки, а сходно одредбама члана 4 став 2 Породичног закона ванбрачни партнери имају права и дужности супружника под условима одређеним овим законом.

ПРАВО НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 06.09.2016

Издржавано лице захтев за издржавање не може да постави ретроактивно, за период који је претходио раније донетој пресуди, којом је одлучивано о висини обавезе дужника издржавања.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 08.06.2016

Насиље у породици постоји када један члан породице физички, психички или вербално угрожава или нарушава интегритет другог члана породице и то вршећи радње које је појединачно могуће дефинисати и када такво понашање другог члана породице ставља у неравноправан положај, који је праћен осећајем немоћи и страха. Уколико обе странке врше било који вид насиља једна према другој, не постоје законски услови за одређивање мера заштите.