ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПРЕЛАЗАК ГРАНИЦЕ МАЛОЛЕТНОГ ЛИЦА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 05.05.2023

Малолетно лице за прелазак границе не мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички не врше родитељско право, већ то право врши један од родитеља самостално, у ком случају мора поседовати оверену сагласност оног родитеља који самостално врши родитељско право, па и у случају када границу прелази у пратњи другог родитеља.

ПРАВО НА ИЗДРЖАВАЊЕ ПУНОЛЕТНОГ ДЕТЕТА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 05.05.2023

Одредбом члана 155. став 2. Породичног закона прописано је да пунолетно дете које се редовно школује има право на издржавање од родитеља сразмерно њиховим могућностима, а најкасније до навршене 26. године живота, док је одредбом става 4. истог члана прописано да нема право на издржавање пунолетно дете ако би прихватање његовог захтева за издржавање представљало очигледну неправду за родитеље, односно друге крвне сроднике.

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 05.05.2023

За одлучивање о сврсисходности оређивања мера заштите од насиља у породици и њиховог продужавања, поред постојања аката насиља, пресудно је и постојање страха од рецидива код особа које трпе насиље.

МИШЉЕЊЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

Орган старатељства може као сарадник суда да, у смислу одредбе члана 286. Породичног закона, на захтев суда изнесе своје мишљење о сврсисходности мера заштите од насиља у породици, али то не подразумева обавезу суда да у појединачном случају мора да узме мишљење Центра за социјални рад као обавезујуће.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА КОЈИ НЕ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

У парници за измену одлуке о начину одржавања личних односа између детета и родитеља који не врши родитељско право, родитељ који самостално врши родитељско право не може бити изостављен као странка у поступку.

ЗАШТИТА ПРАВА МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ НАД КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНО ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

У поступку пред судом, када се ради о заштити права малолетне деце, не сме постојати ни минимум толеранције на несумњиво извршено психолошко насиље над малолетном децом којим је у битном нарушено душевно здравље и спокојство малолетних тужилаца.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 14.07.2021

У поступку ради доношења одлуке у погледу самосталног вршења родитељског права, неопходно је да се орган старатељства изјасни о способности малолетне деце да самостално формирају своје мишљење, а не само да прибави њихово мишљење.

СЛОБОДНО ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА ДЕТЕТА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Према одредби члана 65. став 4-6 Породичног закона, дете које је навршило 10. годину живота може слободно и непосредно изразити своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучује о његовим правима.

ПОУЧАВАЊЕ НЕУКЕ СТРАНКЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Када је поднет предлог за споразумни развод брака, у смислу члана 40. Породичног закона, у складу са начелном одредбом о поучавању неуке странке, суд је дужан да предузме мере да се отклоне недостаци који представљају сметњу за спровођење поступка и пружање судске заштите због које се странке обраћају суду.

ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ СУДА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када се тужбеним захтевом осим развода брака, тражи вршење родитељског права над заједничком децом, допринос за дечије издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, у погледу чега је нужно да се одлука донесе пре свега у најбољем интересу заједничке млт. деце, правично је да свака странка сноси своје трошкове.