ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, РАДИ УТВРЂЕЊА ПРАВА СТАНОВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

Родитељ коме је дете поверено и који (самостално) врши родитељско право нема изворно право становања на стану у својини другог родитеља већ то право има само уз дете и у његовом најбољем интересу.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ДОПРИНОСА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

За повећање обавезе издржавања довољан је један од два услова, јер се висина доприноса за издржавање, одмерава према потребама поверилаца издржавања и материјалним могућностима дужника издржавања и та два параметра се доводе у одговарајући однос.

ВРАЋАЊЕ ПОКЛОНА БИВШИХ СУПРУЖНИКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.06.2018

Одредбом члана 190 ст.2 Породичног закона прописано је да уколико брак престане разводом или поништајем, враћају се поклони које су супружници учинили један другом у току трајања заједничког живота у браку, а чија је вредност несразмерно велика у односу на вредност заједничке имовине супружника.

ПОНИШТАЈ БРАКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 22.02.2018

Суд у поступку за пништај брака није овлашћен да цени поступке супружника са аспекта моралних вредности и друштвено прихватљивог понашања, нити да даје свој суд о одређеним поступцима једног или оба супружника, већ је дужан и овлашћен да оцени ипуњеност законом прописаних услова за поништај брака.

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 21.02.2018

Суд је дужан да пре него што донесе одлуку о лишењу родитељског права, затражи налаз и стручно мишљење органа старатељства, што значи да орган старатељства може у једном поступку, а то је конкретан случај, имати две процесне улоге: улогу тужиоца и улогу стручног органа на основу чијег налаза и мишљења о постојању услова за вршење родитељског права, између осталог, доноси одлуку.

ПРАВО СТАНОВАЊА (HABITATIO)

Грађанско право - Породично право

Објављено: 12.09.2017

Право на habitatio-становање на стану у власништву родитеља који не врши родитељско право је право детета установљено Породичним законом у најбољем интересу детета.

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА РОДИТЕЉА КОЈИ НЕ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО

Грађанско право - Породично право

Објављено: 12.09.2017

Родитељ који не врши родитељско право може бити лишен права на одржавање личних односа са дететом и права да одлучује о питањима која битно утичу на живот детета, а сходно одредби члана 82. став 4 Породичног закона.

ОТПЛАТА КРЕДИТА НАКОН РАЗВОДА БРАКА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 187 став 1 Породичног закона, за обавезе које су преузете ради подмирења потреба заједничког живота у браку, као и обавезе које по закону терете оба супружника, супружници одговарају солидарно заједничком и посебном имовином.

МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА НАКОН ПРЕСТАНКА БРАКА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 23.11.2016

Према одредби члана 38 став 1 у вези са одредбом члана 36 став 1 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, на имовинске односе хрватских држављана после прстанка брака примењује се меродавно право Републике Хрватске, што је Обитељски закон Републике Хрватске.