ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

МИШЉЕЊЕ ОРГАНА СТАРАТЕЉСТВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

Орган старатељства може као сарадник суда да, у смислу одредбе члана 286. Породичног закона, на захтев суда изнесе своје мишљење о сврсисходности мера заштите од насиља у породици, али то не подразумева обавезу суда да у појединачном случају мора да узме мишљење Центра за социјални рад као обавезујуће.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОДРЖАВАЊА ЛИЧНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ДЕТЕТА И РОДИТЕЉА КОЈИ НЕ ВРШИ РОДИТЕЉСКО ПРАВО

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

У парници за измену одлуке о начину одржавања личних односа између детета и родитеља који не врши родитељско право, родитељ који самостално врши родитељско право не може бити изостављен као странка у поступку.

ЗАШТИТА ПРАВА МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ НАД КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНО ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 31.01.2023

У поступку пред судом, када се ради о заштити права малолетне деце, не сме постојати ни минимум толеранције на несумњиво извршено психолошко насиље над малолетном децом којим је у битном нарушено душевно здравље и спокојство малолетних тужилаца.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 14.07.2021

У поступку ради доношења одлуке у погледу самосталног вршења родитељског права, неопходно је да се орган старатељства изјасни о способности малолетне деце да самостално формирају своје мишљење, а не само да прибави њихово мишљење.

СЛОБОДНО ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА ДЕТЕТА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Према одредби члана 65. став 4-6 Породичног закона, дете које је навршило 10. годину живота може слободно и непосредно изразити своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучује о његовим правима.

ПОУЧАВАЊЕ НЕУКЕ СТРАНКЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Када је поднет предлог за споразумни развод брака, у смислу члана 40. Породичног закона, у складу са начелном одредбом о поучавању неуке странке, суд је дужан да предузме мере да се отклоне недостаци који представљају сметњу за спровођење поступка и пружање судске заштите због које се странке обраћају суду.

ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ СУДА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када се тужбеним захтевом осим развода брака, тражи вршење родитељског права над заједничком децом, допринос за дечије издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, у погледу чега је нужно да се одлука донесе пре свега у најбољем интересу заједничке млт. деце, правично је да свака странка сноси своје трошкове.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О САМОСТАЛНОМ ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Одлука о самосталном вршењу родитељског права може се изменити ако су у међувремену наступиле околности које оправдавају измену такве одлуке и ако је то у најбољем интересу детета (члан 6. став 1. и члан 266. став 1. Породичног закона).

ЗАСТУПАЊЕ ПАРНИЧНО НЕСПОСОБНЕ СТРАНКЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Када суд утврди да странка није заступана од стране законског заступника, односно да је њен законски заступник лице чији су интереси у супротности са њеним интересима, дужност је суда да затражи да надлежни орган старатељства постави колизијског старатеља парнично неспособној странци.

ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Не постоји могућност да суд обавеже дужника издржавања да обавезу издржавања делимично плаћа у номиналном износу, а делимично у проценту од редовних месечних новчаних примања.