ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Претрага: Грађанско право - Породично право

За преглед свих сентенци кликните дугме Претрага или претражујте укуцавањем кључних речи за претрагу (нпр. уредба уредбе уредбом)

Најновије објављене сентенце за Грађанско право - Породично право

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 14.07.2021

У поступку ради доношења одлуке у погледу самосталног вршења родитељског права, неопходно је да се орган старатељства изјасни о способности малолетне деце да самостално формирају своје мишљење, а не само да прибави њихово мишљење.

СЛОБОДНО ИЗРАЖАВАЊЕ МИШЉЕЊА ДЕТЕТА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Према одредби члана 65. став 4-6 Породичног закона, дете које је навршило 10. годину живота може слободно и непосредно изразити своје мишљење у сваком судском и управном поступку у коме се одлучује о његовим правима.

ПОУЧАВАЊЕ НЕУКЕ СТРАНКЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Када је поднет предлог за споразумни развод брака, у смислу члана 40. Породичног закона, у складу са начелном одредбом о поучавању неуке странке, суд је дужан да предузме мере да се отклоне недостаци који представљају сметњу за спровођење поступка и пружање судске заштите због које се странке обраћају суду.

ПАРНИЧНИ ТРОШКОВИ СУДА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

У ситуацији када се тужбеним захтевом осим развода брака, тражи вршење родитељског права над заједничком децом, допринос за дечије издржавање и одржавање личних контаката између деце и родитеља коме нису поверена на самостално вршење родитељског права, у погледу чега је нужно да се одлука донесе пре свега у најбољем интересу заједничке млт. деце, правично је да свака странка сноси своје трошкове.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О САМОСТАЛНОМ ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Одлука о самосталном вршењу родитељског права може се изменити ако су у међувремену наступиле околности које оправдавају измену такве одлуке и ако је то у најбољем интересу детета (члан 6. став 1. и члан 266. став 1. Породичног закона).

ЗАСТУПАЊЕ ПАРНИЧНО НЕСПОСОБНЕ СТРАНКЕ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 17.03.2021

Када суд утврди да странка није заступана од стране законског заступника, односно да је њен законски заступник лице чији су интереси у супротности са њеним интересима, дужност је суда да затражи да надлежни орган старатељства постави колизијског старатеља парнично неспособној странци.

ОБАВЕЗА ИЗДРЖАВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Не постоји могућност да суд обавеже дужника издржавања да обавезу издржавања делимично плаћа у номиналном износу, а делимично у проценту од редовних месечних новчаних примања.

ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Околност што је прималац издржавања обновио годину редовних специјалистичких студија и имао застој у полагању испита, не може се сматрати неостваривањем радних резултата и разлогом за престанак обавезе издржавања.

ЗАЈЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА

Грађанско право - Породично право

Објављено: 18.07.2019

Када законодавац предвиђа заједничко вршење родитељског права, онда, има у виду споразум родитеља који је услов таквог начина вршења права родитеља. Уколико споразума нема, или споразум због промењених прилика отпадне, онда није могуће заједничко вршење.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Грађанско право - Породично право

Објављено: 27.12.2018

Могућност одређивања заштитних мера и без одговарајућег захтева постоји само у споровима за заштиту права детета и споровима за вршење односно лишење родитељског права по одредби члана 273 став 3 Породичног закона, док одступање од начела диспозиције у споровима за заштиту од насиља у породици подразумева да суд када је постављен захтев за заштиту од насиља у породици може одредити и ону меру заштите која није тражена, ако оцени да се њом најбоље постиже заштита у смислу одредби члана 287 Породичног закона.